ul. Sienkiewicza 100, 95-060 Brzeziny

Polityka firmy

Home » Polityka firmy

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

§ 1
Uwagi ogólne

 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do wszelkich zamówień,  Umów Sprzedaży i Dostawy (dalej: Umowa Sprzedaży) mięsa, produktów mięsnych i innych powiązanych artykułów zawieranych przez Greta-Plus Anna Greta spółka komandytowa z siedzibą w Brzezinach ul. Sienkiewicza 100, 95-060 Brzeziny zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000934087, NIP: 7322205734, REGON: 520504880 (dalej: “Greta-Plus”/Sprzedający) a jej kontrahentami (zwanymi dalej „Kupującym”).
 2. Wszelkie odstępstwa lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy (dalej: “OWSD) wymagają uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Greta-Plus.
 3. OWSD stanowią integralną część wszelkich Umów Sprzedaży zawieranych przez Greta-Plus, przy czym w sytuacji kiedy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWSD jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Greta-Plus przyjęcie przez niego OWSD przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych Umów Sprzedaży zawieranych przez niego z Greta-Plus, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.
 5. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży Kupującego lub innych dokumentów tego rodzaju nie są w żadnym wypadku wiążące dla Greta-Plus, chyba że zostały przez Greta-Plus potwierdzone na piśmie.

§ 2
Sposób zawarcia umowy

 1. Przekazane lub udostępnione Kupującemu przez Sprzedającego oferty i cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W stosunkach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie stosuje się przepisów art. 66¹ § 1 – 3 kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący i Sprzedający prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie istotnych postanowień przyszłej Umowy Sprzedaży. Negocjacje mogą być prowadzone w sposób przyjęty przez Strony, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, komunikatorów lub w formie pisemnej. O ile Strony inaczej nie postanowią, celem negocjacji jest ustalenie treści przyszłej Umowy Sprzedaży.
 3. Po zakończeniu negocjacji, w przypadku dojścia do porozumienia w przedmiocie istotnych postanowień umowy, Sprzedający sporządza dokument Umowy Sprzedaży, podpisuje go i przesyła Kupującemu do podpisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów.
 4. Umowa Sprzedaży będzie zawierała wszelkie, ustalone przez  Strony w toku negocjacji postanowienia, w tym przykładowo: określenie stron umowy; przedmiotu umowy; określenie sposobu dostawy towaru; cenę sprzedaży (jednostkową i całkowitą); walutę kontraktu; wynagrodzenie za usługi dodatkowe tj. transport i/lub jego ubezpieczenie; termin płatności; sposób płatności, a także inne dane potrzebne do prawidłowego wykonania umowy.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w dniu doręczenia Sprzedającemu podpisanej przez Kupującego Umowy Sprzedaży. Podpisaną Umowę Sprzedaży Kupujący doręcza Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 24 godzin od chwili jej doręczenia przez Sprzedającego zgodnie z ust. 2 § 3.
 6. W przypadku braku doręczenia Sprzedającemu podpisanej przez Kupującego Umowy Sprzedaży w terminie 24 godzin od chwili doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży, przyjmuje się, że Strony zawarły Umowę Sprzedaży w dniu upływu wyżej wskazanego terminu. Dla uchylenia wątpliwości dokument Umowy Sprzedaży stanowi, w sytuacji wskazanej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, która może być przyjęta przez Kupującego wyłącznie bez zastrzeżeń.
 7. Kupujący od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży do czasu jej zrealizowania nie jest uprawniony do anulowania lub zmniejszenia swojego wymogu ilościowego zaakceptowanego Umową Sprzedaży, o ile nie zostanie to zaakceptowane przez Sprzedającego na piśmie.
 8. Umowa Sprzedaży zostaje podpisana przez osoby upoważnione do składania w imieniu Kupującego oświadczeń woli.
 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży  jest miejsce siedziby Sprzedającego.
 10. Z chwilą podpisania przez Kupującego Umowy Sprzedaży, Kupujący oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść OWSD. Poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży OWSD stają się integralną częścią Umowy Sprzedaży.
 11. Sprzedającemu przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży. Kupujący ma obowiązek umożliwić weryfikację prawdziwości podpisów i uprawnień podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży, na każdorazowe żądanie Sprzedającego, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania takiego żądania. Brak odpowiedzi Kupującego na żądanie Sprzedającego oznacza potwierdzenie przez Kupującego prawdziwości podpisów i uprawnień osób, o których mowa w ust. 8.
 12. Sprzedający może wykonać spoczywające na nim zobowiązanie z Umowy Sprzedaży za pomocą osób trzecich lub powierzyć wykonanie tego zobowiązania osobom trzecim (tzw. podwykonawcy). Powyższe znajduje również zastosowanie do możliwości wykonywania zobowiązania przez przedstawicieli ustawowych.
 13. Data i czas podpisania Umowy Sprzedaży będą ustalone na podstawie daty i czasu urzędowo obowiązującego w chwili jej zawarcia na terenie Polski (czas zimowy: UTC: +01:00 – CET, Central European Time lub czas letni: UTC: +02:00 – CEST, Central European Summer Time – w zależności od pory roku). Wskazane powyżej zasady określenia daty i czasu mają zastosowanie także dla określenia terminu dostawy Towarów, terminu ich odbioru przez Kupującego oraz innych terminów związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży.

§ 3
Dostawa

 1. Dostawa towarów jest dokonywana zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży.
 2. Wszelkie odwołania w Umowie Sprzedaży do terminów handlowych (jak EXW, FCA itp.) odnoszą się do najbardziej aktualnych w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży terminów Incoterms, opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
 3. Dostawa Towaru następuje zgodnie z terminem Incoterms wskazanym w Umowie Sprzedaży. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje zgodnie z terminem Incoterms wskazanym w Umowie Sprzedaży.
 4. Dostawa następuje przez wydanie towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (m.in. spedytorowi bądź przewoźnikowi). 
 5. Sprzedający ubezpiecza Towary tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie określone w Umowie Sprzedaży, na zasadach w niej określonych.
 6. Kupujący jest obowiązany do terminowego odbioru zamówionych Towarów. Jeśli Kupujący nie dokonana terminowego odbioru towarów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje prawo sprzedaży Towarów dowolnie wybranemu przez siebie podmiotowi po upływie:
  • a. 5 (pięciu) godzin od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego – w odniesieniu do Towarów świeżych;
  • b. 2 (dwóch) dni od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego – w odniesieniu do Towarów mrożonych.
 7. Jeśli Kupujący lub osoba przez niego upoważniona nie stawi się w miejscu i czasie Dostawy, towar uważa się za wydany. Sprzedający ma prawo od chwili Dostawy składować towar na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku, gdy w okresie przechowywania Towaru przez Sprzedającego na koszt Kupującego zmianie ulegnie cena za dany Towar, Sprzedający ma prawo do żądania dopłaty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną na fakturze a ceną aktualną.
 8. Niedostarczenie Towarów w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży, które nie jest wynikiem winy umyślnej Sprzedającego, nie stanowi naruszenia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedostarczenia Towarów w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży, które nie jest wynikiem winy umyślnej Sprzedającego, Strony uzgodnią dodatkowy, rozsądny termin i miejsce dostawy Towarów przez Sprzedającego. Wszelkie koszty i wydatki związane z opisaną sytuacją obciążają Kupującego.
 9. Niedokonanie przez Kupującego odbioru w ustalonym terminie dostawy, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za tę Dostawę. 
 10. W przypadku, gdy Sprzedający wymaga przedpłaty należnej Ceny lub zabezpieczenia jej zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży, termin Dostawy nie nadejdzie, dopóki taka przedpłata lub zabezpieczenie nie zostaną w całości otrzymane przez Sprzedającego. W razie uchybienia wyżej wskazanemu terminowi dostarczenia Sprzedającemu wymaganej przedpłaty ceny lub zabezpieczenia jej zapłaty, o których mowa powyżej, termin Dostawy zostanie ustalony w porozumieniu z Kupującym po dokonaniu w całości zapłaty kwoty przedpłaty lub zabezpieczeniu przez Kupującego zapłaty Ceny.
 11. Sprzedający ma prawo wstrzymać Dostawę, jeżeli Kupujący nie wywiąże się z jakichkolwiek wcześniejszych zobowiązań wobec Sprzedającego z dowolnego powodu i na podstawie jakiejkolwiek umowy.
 12. Sprzedający może dostarczać Towar partiami i może fakturować osobno tak realizowane Dostawy na fakturach częściowych. Kupujący nie może wstrzymać wykonania swoich zobowiązań płatniczych, jeżeli Sprzedający decyduje się na dostawę partiami.
 13. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży nie zawiera postanowień dotyczących szczegółowej specyfikacji Towarów, jakości, opakowania lub innych charakterystycznych elementów nabywanych przez Kupującego Towarów, poczytuje się, że Kupujący pozostawił określenie tych elementów do uznania Sprzedającego i dokonany przez Sprzedającego wybór w pełni akceptuje. Sprzedający dołoży starań, aby Towary zostały zapakowane w sposób odpowiedni do ustalonego przez Strony sposobu ich przewozu.
 14. Szczególne wymagania odnośnie etykietowania Kupujący jest zobowiązany zgłosić przed zawarciem Umowy Sprzedaży pod rygorem pominięcia specyfikacji.
 15. W trakcie odbioru Kupujący ma obowiązek zbadać, czy dostarczony Towar jest zgodny z zamówieniem oraz ustalić i bezzwłocznie poinformować Sprzedającego o ewentualnych pomyłkach, brakach lub uszkodzeniach Towaru w trakcie transportu.
 16. Kupujący przy odbiorze Towaru potwierdza jego zgodność z zamówieniem, podpisując zamieszczone na dokumencie dostawy oświadczenie o odebraniu Towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu Towaru i jego zabezpieczenia wykryte przy odbiorze lub w trakcie transportu Towaru Kupujący zobowiązany jest zgłosić przy przyjęciu towaru w formie pisemnej na liście przewozowym lub kopii dokumentu WZ, lub sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem szkody podpisanym zarówno przez kierowcę, jak i Kupującego. List przewozowy oraz dokument WZ, na których nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego Towaru, stanowi dowód wykonania zamówienia zgodnie z Umową Sprzedaży, bez zastrzeżeń ze strony Kupującego.

§  4
Rozliczanie opakowań

 1. Wszelkie materiały opakowaniowe kwalifikujące się do ponownego użycia (takie jak skrzynie, palety, pojemniki, itp.) wydane przy Dostawie pozostają własnością Sprzedającego, a Kupujący zobowiązany jest do ich zwrotu, chyba że podlegają wymianie. W sytuacji gdy materiały opakowaniowe nie będą podlegały wymianie, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej  na rzecz Sprzedającego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu materiałów opakowaniowych w ciągu dwóch tygodni od daty załadunku. Brak zwrotu materiałów opakowaniowych przez Kupującego spowoduje obciążenie Kupującego wszystkimi kosztami związanymi z wymianą materiału opakowaniowego oraz kosztami zakupu.
 3. Sprzedający przynajmniej raz w roku będzie przesyłać saldo opakowań (ilość i rodzaj opakowań wielokrotnego użytku na stanie Sprzedającego lub do zwrotu Sprzedającemu). Jeżeli Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń do salda opakowań otrzymanego od Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania salda, uważa się, że Kupujący zaakceptował saldo.
 4. Sprzedający ma prawo dokonać kompensacji opakowań Kupującego z opakowaniami Sprzedającego.
 5. Jeżeli po dokonaniu kompensacji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Kupującego nadal pozostają nierozliczone opakowania Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek ich zwrotu w terminie 14 dni. Brak zwrotu przez Kupującego opakowań w ww. terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Kupującego wartości opakowań, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.
 6. Jeżeli po dokonaniu kompensacji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Sprzedającego nadal pozostają nierozliczone opakowania Kupującego, Sprzedający wzywa Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich odbioru w terminie wskazanym w wezwaniu. W razie niezastosowania się przez Kupującego do tego wezwania, Sprzedający ma prawo, według własnego wyboru, przechowywać opakowania na koszt i ryzyko Kupującego, sprzedać opakowania wybranemu przez siebie podmiotowi po ustalonej przez siebie cenie lub zutylizować opakowania na koszt Kupującego.
 7. Materiały opakowaniowe przekazywane Sprzedającemu przez Kupującego powinny być zdatne do dalszego użytku. Jakiekolwiek uszkodzenie opakowania powodujące jego niezdatność do dalszego użytku przez Sprzedającego wyłącza możliwość kompensacji, o której mowa powyżej. 

§ 5
Cena i warunki płatności

 1. Cena za Towary zostanie uzgodniona przez Strony w Umowie Sprzedaży.
 2. Cena jest naliczana w ustalonej przez Strony walucie w Umowie Sprzedaży.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie Sprzedaży, Cena za Towary jest ceną netto, co oznacza, że nie zawiera kwoty podatków, w tym cła, ani innych obciążeń, które mogą znaleźć zastosowanie. Kupujący opłaci wszystkie należności publicznoprawne i inne powstałe należności w związku z dostawą i odbiorem Towarów i/lub usług świadczonych na podstawie Umowy Sprzedaży.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego, wskazanego na  fakturze, pełną kwotą Ceny wynikającą z faktury. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w  uzgodnionej walucie. Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia Ceny, ani jakiejkolwiek jej części, z jakimikolwiek kwotami należnymi od Sprzedającego chyba, że Sprzedający wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie.
 5. Za usługi nieprzewidziane Umową Sprzedaży, ale wykonane po uzgodnieniu z Kupującymi/lub w celu należytego wykonania Umowy Sprzedaży, należy się Sprzedającemu stosowne wynagrodzenie odpowiadające wykonanej przez Sprzedającego pracy, a ponadto zwrot poniesionych przez niego kosztów.
 6. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą faktury Sprzedający ma prawo domagać się natychmiastowej zapłaty przez Kupującego wszystkich pozostałych faktur, które zostały wystawione dla Kupującego.
 7. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie przez Sprzedającego nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 8. Sprzedający ma prawo przenieść przysługujące mu względem Kupującego wierzytelności na rzecz dowolnych osób trzecich bądź podmiotów.
 9. Wszelkie koszty pozasądowe poniesione przez Sprzedającego w związku z niewywiązaniem się przez Kupującego ze swoich zobowiązań ponosi w całości Kupujący.
 10. W przypadku przyznania Kupującemu przez Sprzedającego limitu kredytowego, współpraca pomiędzy Stronami może się odbywać jedynie w ramach przyznanego limitu. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego przez Kupującego lub zniesienia limitu przez ubezpieczyciela Sprzedającego, Kupujący będzie zobowiązany do dokonania przedpłaty na zamówiony towar w wysokości 100 % jego wartości.
 11. Niezależnie od limitu kredytowego udzielonego Kupującemu płatność wszystkich kwot staje się natychmiast wymagalna: (i) jeśli jakakolwiek suma (w odniesieniu do Towarów lub w inny sposób) nie jest wypłacana Sprzedającemu w dniu lub przed terminem płatności; i/lub (ii) jeżeli Kupujący występuje o wydanie zarządzenia tymczasowego lub proponuje dobrowolne układ z wierzycielami Kupującego; lub robi lub nie czyni niczego, co uprawniałoby do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ustanowienie syndyka całość lub część majątku Kupującego; lub który uprawnia każdą osobę do złożenia wniosku o zarządzeniem administracyjnym lub likwidacją Kupującego.
 12. W przypadku gdy Towar będzie eksportowany poza obszar celny UE, Kupujący ma obowiązek dostarczenia Sprzedającemu dokumentów potwierdzających opuszczenie przez towar obszaru celnego UE, w terminie 7 dni od daty opuszczenia przez towar obszaru celnego UE. W razie niewykonania tego obowiązku Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kwoty wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury korygującej, obejmującej stawkę podatku VAT dla towarów nieopuszczających obszaru celnego UE, w terminie określonym na tej fakturze.

§ 6
Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar w terminach określonych przez Sprzedającego.
 2. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego w określonym terminie Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący. Nadto Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze, w tym jeśli Towar został zużyty, uszkodzony lub jest po terminie przydatności do spożycia.
 3. Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności.
 4. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności Towaru na jego rzecz. Sprzedający może zażądać, aby Kupujący zawarł umowę ubezpieczenia Towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru lub przeniósł na Sprzedającego  wszelkie uprawnienia wynikające z ww. umowy ubezpieczenia. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany przesłać Sprzedającemu kopię polisy ubezpieczenia Towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 5. Kupujący jest zobowiązany do przechowywania wszelkich Towarów do których prawo własności przysługuje Sprzedającemu, w miejscach wyraźnie oddzielonych od innych Towarów i w odpowiednich warunkach, tak  aby możliwe było zidentyfikowanie Towaru jako pochodzącego od Sprzedającego.
 6. Kupujący nie może rozporządzać Towarem, do którego prawo własności przysługuje Sprzedającemu, z wyjątkiem zwyczajowych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie obejmuje to rozporządzenia Towarem w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa i zdatności do użycia (Towar musi pozostać wolny od obciążeń i zastawu).

§ 7
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące faktur za dostarczony towar należy zgłaszać Sprzedającemu na piśmie w ciągu 5 dni od daty doręczenia faktury.
 2. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za sprzedany Towar. Wobec pozostałych Kupujących Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8
 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie uiści jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy Sprzedaży w określonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży za pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu, doręczonym Kupującemu.
 2. Jeżeli Kupujący naruszy lub zaniedba swoje istotne obowiązki, inne niż określone powyżej, Sprzedającemu bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw i środków, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży za pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu, doręczonym Kupującemu o ile uprzednio zawiadomił Kupującego o wystąpieniu naruszenia, wyznaczając Kupującemu dodatkowy rozsądny termin na naprawę naruszenia, nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni, a Kupujący nie naprawił naruszenia w takim dodatkowym terminie.
 3. W przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy Sprzedaży zdarzenia o charakterze siły wyższej, a które uniemożliwia wykonanie przez Sprzedającego w całości lub części jego zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, Sprzedający jest zwolniony na czas trwania tego zdarzenia od odpowiedzialności za terminowe wykonanie Umowy Sprzedaży. Wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego ulega stosownemu przedłużeniu o okres czasu, w jakim występuje zdarzenie o charakterze siły wyższej, pod warunkiem, że w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej Sprzedający powiadomi Kupującego o jego wystąpieniu. Powyższe postanowienie nie uchybia prawu Sprzedającego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.
 4. Do zdarzeń o charakterze siły wyższej zaliczyć należy: działanie sił natury takie jak pożary, trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, przemoc zbrojna, w tym wojny, działania wojenne, rebelie, zamieszki, działania terrorystyczne, rewolucje, przewrót wojskowy, strajki, strajki nielegalne, lokauty, blokady, akty organów państwowych lub międzynarodowych, w tym zakazy eksportu, importu, embarga, ograniczenia dewizowe, zanieczyszczenie środowiska, epidemia choroby zakaźnej, pandemia choroby zakaźne i wszelkie restrykcje z nich wynikające, niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez stronę trzecią zaangażowaną w wykonanie umów przez Sprzedającego, w tym dostawcę, inne okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, pozostające poza kontrolą Sprzedającego.
 5. Od dnia zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, Sprzedający jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Kupującego za niewykonanie przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży z powodu wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy Sprzedaży  (w całości lub w części) z powodu wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu.
 6. Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży  (w całości lub w części) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części), Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu.
 7. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w sytuacji, gdy został zgłoszony wniosek o upadłość Kupującego, bądź też gdy Kupujący nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Sprzedającego o złożeniu wniosku o upadłość Kupującego lub od dnia dowiedzenia się przez Sprzedającego o niewykonywaniu przez Kupującego swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części), Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu.
 8. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży z powodu zaniedbania ze strony Sprzedającego tylko w zakresie, w jakim Sprzedający, nawet po pisemnym wezwaniu, nie naprawi wady w akceptowalny sposób w rozsądnym terminie wynikającym z okoliczności danego przypadku.
 9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi i/lub które zostaną poniesione w związku z wykonaniem prawa odstąpienia, z zastrzeżeniem minimum 15% od wartości Umowy Sprzedaży do pełnej wysokości poniesionych kosztów.

§ 9
Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub  niniejsze postanowienia OWSD nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Sprzedającego opiera się zawsze na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Sprzedającego. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży aniżeli przewidziana w niniejszych OWSD, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. W żadnym przypadku nie obejmuje ona w szczególności szkód pośrednich, szkód w postaci utraconych korzyści oraz strat produkcyjnych.
 2. Postanowienia powyższego ust 1. obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za szkodę na osobie.
 3. W zakresie w jakim odpowiedzialność Sprzedającego zostaje wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli ustawowych, pracowników i współpracowników Sprzedającego oraz osób, którym Sprzedający powierzył wykonanie zobowiązania.
 4. W żadnym wypadku Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę, którą Sprzedający może odzyskać od swoich ubezpieczycieli w odniesieniu do szkód, za które ponosi odpowiedzialność. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub szkoda nie jest objęta ubezpieczeniem, odpowiedzialność jest ograniczona do jednokrotnej wartości faktury netto, ale w każdym przypadku maksymalnie do 5.000 EUR. Jeżeli seria roszczeń odszkodowawczych wynika z tej samej przyczyny lub z tej samej grupy przyczyn, powyższe stosuje się również z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec danego Kupującego jest ograniczona do kwoty 25.000 EUR, która to kwota zostanie wypłacane proporcjonalnie.

§ 10
Poufność

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że czasie współpracy ze Sprzedającym może mieć dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. m.in.: informacji dotyczących planów Sprzedającego, informacji technicznych, technologicznych, rachunkowych, finansowych, handlowych i organizacyjnych. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do ochrony ww. informacji oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy.

§ 11
Jurysdykcja i prawo właściwe

 1. Miejscem wykonania umów zawartych na podstawie niniejszych OWSD są Brzeziny.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jest właściwy miejscowo sąd dla siedziby Sprzedającego.
 3. Prawem wyłącznie właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jak również dla niniejszych OWSD jest prawo polskie. Wyłącza się stosowanie norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWSD mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWSD.

§ 12
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego/osób działających w imieniu Kupującego jest Greta-Plus Anna Greta spółka komandytowa z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 100, 95-060 Brzeziny zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000934087, NIP: 7322205734, REGON: 520504880.
 2. Dane osobowe Kupującego/osób działających w imieniu Kupującego (imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, nr telefonu, numer NIP) przetwarzane będą:
  • a) w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO;
  • c) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  •  d) w celu dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Odbiorcą danych osobowych Kupującego/ osób działających w imieniu Kupującego będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji procesu sprzedaży i dostawy. Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy  Sprzedaży, przygotowania oferty.
 2. Dane osobowe Kupującego/osób działających w imieniu Kupującego nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Kupującemu/osobom działającym w imieniu Kupującego następujące prawa:
  • a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego/osób działających w imieniu Kupującego narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Jeżeli Kupujący/osoby działające w imieniu Kupującego chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 6 powyżej prosimy o kontakt: office@greta-plus.pl.
 2. Podanie przez Kupującego/osoby działające w imieniu Kupującego danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 13
Wejście w życie

Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 roku i mają zastosowanie do umów zawartych na podstawie OWSD  po tym dniu.